Ο Ιωάννης Καλβίνος. Πίνακας αγνώστου, 16ος αι.
Πηγή: Wikimedia Commons
Διαδικτυακή διεύθυνση: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Portrait_john_calvin.jpg
Αναφέρεται από: Καλβίνος Ιωάννης, θεολόγος
Άδεια χρήσης: CC0 1.0 Παγκόσμια (CC0 1.0) Εκχώρηση ως Κοινό Κτήμα
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Αρχείο:calvinos3.jpg
Μέγεθος:80.87 kB
Μορφότυπο:JPEG
Προβολή λιγότερων