Ο Ιωάννης Καλβίνος, 53 ετών. Χαρακτικό του Jean Boyvin, 16ος αι.
Πηγή: Wikimedia Commons
Διαδικτυακή διεύθυνση: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Calvin_1562.jpg
Άδεια χρήσης: CC0 1.0 Παγκόσμια (CC0 1.0) Εκχώρηση ως Κοινό Κτήμα
Αναφέρεται από: Καλβίνος, Ιωάννης, θεολόγος
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων