Η Αικατερίνη της Αραγωνίας, ελαιογραφία άγνωστου καλλιτέχνη.
Λέξεις κλειδιά: Αικατερίνη της Αραγωνίας
Πηγή: Wikimedia Commons
Διαδικτυακή διεύθυνση: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Catalina_de_Arag%C3%B3n,_por_un_artista_an%C3%B3nimo.jpg
Άδεια χρήσης: CC0 1.0 Παγκόσμια (CC0 1.0) Εκχώρηση ως Κοινό Κτήμα
Σημειώσεις: Πρώιμος 18ος αι.
Αναφέρεται από: Αικατερίνη της Αραγωνίας, βασίλισσα
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων