Σκηνές από τον βίο του Καρόλου Ε'.
Περιγραφή: Μικρογραφία που απεικονίζει σκηνές της ζωής του βασιλιά της Γαλλίας Καρόλου Ε΄. Μεταξύ αυτών και δύο παραστάσεις δασκάλου με τους μαθητές του. Κάτω αριστερά, εικονίζεται ο Κάρολος με τους συμβούλους του να παρακολουθούν διάλεξή ενώ η μικρογραφία κάτω δεξιά παριστάνει σκηνή διδασκαλίας καθώς και την αποβολή ενός μαθητή από την αίθουσα. Πάνω αριστερά εικονίζεται ο Nicole Oresme να παραδίδει το αντίτυπο της μετάφρασης του στον Κάρολο Ε' και δεξιά ο βασιλιάς με την οικογένεια του. Οι μικρογραφίες κοσμούν χειρόγραφο που περιέχει τη γαλλική μετάφραση των «Ηθικών Νικομαχείων» του Αριστοτέλη από τον Nicole Oresme (Βασιλική Βιβλιοθήκη του Βελγίου, Ms. 9505-6, φ. 2v).
Ιστορικό πλαίσιο: Δυτικός Μεσαίωναςsemantics logo
Τύπος τεκμηρίου: Αναπαραγωγή έργου τέχνης
Χρόνος δημιουργίας: [14ος αι.]
Είδος: Μικρογραφία χειρογράφουsemantics logo
Μουσείο / Βιβλιοθήκη / Συλλογή: Bibliothèque Royale de Belgique (Βασιλική Βιβλιοθήκη του Βελγίου)
Ομάδα φωτοθήκης: Δάσκαλος και μαθητές
Λέξεις κλειδιά: Δάσκαλος
Μαθητής
Διδασκαλία
Διάλεξη
Κάρολος Ε΄
Αριστοτέλης
Nicole Oresme
Πηγή αναπαραγωγής εικόνας: François Avril, «Manuscript painting at the court of France: τhe fourteenth century (1310 - 1380), Λονδίνο, Chatto & Windus, 1978, εικ. 33.
Άδεια χρήσης: In Copyright (InC)
Δικαιώματα: Chatto & Windus
Αναφέρεται από: Βιβλιοθήκη του Καρόλου Ε΄
Εθνική Βιβλιοθήκη της Γαλλίας
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων