Σακκελίων, Ι.
Συγγραφέας: Σακκελίων, Ι.
Αναφορά: 

Πατμιακή Βιβλιοθήκη ήτοι αναγραφή των εν τη Βιβλιοθήκη της κατά την νήσον Πάτμον Γεραράς και Βασιλικής Μονής του Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου τεθησαυρισμένων χειρογράφων τευχών, Αθήνα, Τυπογραφείο Αλεξάνδρου Παπαγεωργίου, 1890.

Εμφανίζεται στις συλλογές:Βιβλιογραφία
Προβολή λιγότερων