Γεννάδιος, Ι.
Συγγραφέας: Γεννάδιος, Ι.
Αναφορά: 

«Αι ελληνικαί σπουδαί εν Αγγλία», Νέα Ημέρα, 3/16 Ιουλίου 1904.

Αναστασιάδης, Ξ. [=Ιωάννης Γεννάδιος], Γεωργίου Γεννάδιου, Βίος – Έργα – Επιστολαί, μέρος πρώτον μετά τεσσάρων εικόνων, Παρίσι, Les Belles Lettres, 1926.

Εκ της ιστορίας των μεταγενέστερων Αθηνών: Βιογραφικά Δοκίμια, ανάτυπο από τον Ελληνισμό, Μάιος–Δεκέμβριος 1930, Αθήνα, Τυπογραφείο Στυλιανού Γαληνάκη, 1931.

«Ελληνική γλώσσα και ελληνική σκέψις εν τη ιστορία», Ελληνισμός, 21 (Ιανουάριος 1928), σ. 25–30.

«Greece’s role in the eastern Mediterranean», Bulletin of the Federation of British Industries, Anglo–Greek edition, December 1918, σ. 22.

«Hellenism in America – past and present», Broad Views, 9 (Σεπτέμβριος 1904), σ. 233–236.

Κρίσεις και σκέψεις περί των επιστολών του αοιδίμου Κοραή, ανάτυπο από τη Νέα Ημέρα, Τεργέστη, Τυπογραφείον του Αυστριακού Λόϋδ, 1903.

Μπενιζέλου, Ι., Ιστορία των Αθηνών, προλεγόμενα Ιωάννου Γεννάδιου, επιμ. Ι. Κόκκωνας / Γ. Μπώκος, επιστημονική εποπτεία και παρουσίαση Μ.Ι. Μανούσακας, Αθήνα, Εκδοτική Αθηνών, 1986 (δύο τόμοι).

Ο Λόρδος Έλγιν και οι προ αυτού ανά την Ελλάδα και τας Αθήνας ιδίως αρχαιολογήσαντες επιδρομείς, 1440–1837, Αθήνα, Εστία, 1930.

Ο οίκος των Μπενιζέλων και η Οσία Φιλοθέη, 1420–1920: Απόσπασμα ανεκδότου συγγραφής, ανάτυπο από περιοδικό Ελληνισμός, Αθήνα, Τυπογραφείο Στυλιανού Γαληνάκη, 1929.

«Παρατηρήσεις τινές περί της καθ’ ημάς γλώσσης», Μικρασιατικόν ημερολόγιον, Σάμος, εκδ. Ελ.Σ. Σβορώνου, 1907, σ. 30–53.

«Some facilities in respect to Near Eastern affairs», Advocate of Peace, τ. 84, 4 (Απρίλιος 1922), σ. 137–143.

«The Olympic era of the Greeks», English Illustrated magazine, Ιούνιος 1896, σ. 217–220.

«The position of Greece in the present crisis», Contemporary Review, November 1885.

«The revival of the Olympic Games», Cosmopolis, τ. 2, 4 (Απρίλιος 1896), σ. 59–74.

«The situation in Crete», Contemporary Review, September 1896, σ. 316–325.

«The truth about Constantine and Venizelos», Current History, τ. XVI, 5 (Αύγουστος 1922), σ. 810–812.

Εμφανίζεται στις συλλογές:Βιβλιογραφία
Προβολή λιγότερων