Γούδας, Μ.
Συγγραφέας: Γούδας, Μιχαήλ
Αναφορά: 

«Βυζαντιακά γράμματα της εν Άθω Ιεράς Μονής του Φιλοθέου. Αφιερωτήριον γράμμα Θεοδώρας Παλαιολογίνης της Φιλανθρωπηνής του έτους 6885 (1376)», Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας 2 (1925), 3–17.

Βυζαντιακά γράμματα της εν Άθω Ιεράς Μονής Βατοπεδίου. Ορισμός του δεσπότου Δημητρίου του Παλαιολόγου. Απολυθείς κατά μήνα Ιούλιον της Ι' ινδικτιώνος του 6970=1462 έτους, Δελτίον XAE 3 (1926), 35–48.

Βυζαντιακά έγγραφα της εν Άθω ιεράς μονής του Βατοπεδίου, Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών 3 (1926), 113–134 & 4 (1927), 217–248.

Εμφανίζεται στις συλλογές:Βιβλιογραφία
Προβολή λιγότερων