Παπαδόπουλος, Θ.
Συγγραφέας: Παπαδόπουλος, Ι. Θωμάς
Αναφορά: 

Ελληνική Βιβλιογραφία (1466 ci-1800), τόμ. Α: Αλφαβητική και χρονολογική ανακατάταξις, Πραγματείαι της Ακαδημίας Αθηνών, τόμ. 48, Αθήνα 1984.

Ελληνική Βιβλιογραφία (1466 ci-1800), τόμ. Β: (Παράρτημα) Προσθήκαι – Συμπληρώσεις – Διορθώσεις, Πραγματείαι της Ακαδημίας Αθηνών, τόμ. 48, Αθήνα 1986.

Ιονική Βιβλιογραφία, Bibliographie Ionienne 16ος-19ος αἰώνας, Ανακατάταξη – Προσθήκες – Βιβλιοθηκες, τόμ. Α, 1508-1863, Αθήνα, Ιονική Τράπεζα, 1996.

Βιβλιοθήκες Αγίου Όρους. Παλαιά ελληνικά έντυπα, Αθήνα 2000.

Εμφανίζεται στις συλλογές:Βιβλιογραφία
Προβολή λιγότερων