Παυλικιάνωφ, Κ.
Συγγραφέας: Παυλικιάνωφ, Κύριλλος
Αναφορά: 

«Οι Σλάβοι στην Αθωνική μονή του Αγίου Παντελεήμονος», Βυζαντινά Σύμμεικτα 13.

Η μονή Κασταμονίτου κατά την περίοδο 1784–1857. Ανέκδοτες μαρτυρίες από το αρχείο του Πρωτάτου, Θεσσαλονίκη και Φιλιππούπολη σε παράλληλους δρόμους. Ἱστορία, τέχνη, κοινωνία (18ος – 20ός αἰώνας), Θεσσαλονίκη 2000.

Монаси от славянско потекло в светогорската обител “Кастамонит” от XIV до XVI век [=Pavlikianov Cyril, Monks of Slavic origin in the Athonite monastery of Kastamonitou from the 14th to the 16th century], Българско средновековие: общество, власт, история. Сборник в чест на проф. д-р Милияна Каймакамова, София 2013, 428–436.

The Mediaeval Slavic Archives of the Athonite Monastery of Kastamonitou, Cyrillomethodianum 20 (2015).

Medieval Slavic Acts from Mount Athos 1230–1734. Bulgarian and Serbian Acts from the Monasteries of Karakallou, Kastamonitou, St. Paul, Vatopedi and Xenophontos. Moldavian and Wallachian Slavic Acts from the Monasteries of Docheiariou, Kastamonitou and Zographou. Critical Edition and Commentary of the Texts, Sofia 2018.

The Post-Byzantine Greek and Slavic Archives of the Athonite Monastery of Kastamonitou and its History According to the So-Called Legend (Logos Historikos) of Kastamonitou (Codex Kastamonitou no. 114), Sofia 2020.

Οι Σλάβοι στην Αθωνική μονή Ζωγράφου, Βυζαντινά Σύμμεικτα 12 (1998).

Η ένταξη των Βουλγάρων στην μοναστηριακή κοινότητα του Αγίου Όρους - Οι περιπτώσεις των μονών Ζελιάνου και Ζωγράφου, Göttinger Beiträge zur Byzantinischen und Neugriechischen Philologie 2 (2002).

«Η δομή του Αρχείου της Σίμωνος Πέτρας από το 1809 έως τα μέσα του εικοστού αιώνα», στο Stojna Poromanska / Τέχνη Γραμματική, Faber, 2005.

Τρία άγνωστα έγγραφα περί της παρουσίας Βυζαντινών και Σλάβων ευπατριδών στην Αθωνική μονή Ζωγράφου, Βυζάντιο καὶ Βούλγαροι (1018–1185), Αθήνα 2008.

Εμφανίζεται στις συλλογές:Βιβλιογραφία
Προβολή λιγότερων