Κτενάς, Χριστοφόρος αρχιμ.
Συγγραφέας: Κτενάς, Χριστοφόρος αρχιμ.
Αναφορά: 

Η εν Αγίω Όρει ιερά, βασιλική, πατριαρχική και σταυροπηγιακή μονή του Δοχειαρίου και αι προς το δούλον Έθνος υπηρεσίαι αυτής (963–1921), Αθήνα 1926.

Χρυσόβουλλοι λόγοι της εν Άθω ιεράς βασιλικής πατριαρχικής και σταυροπηγιακής μονής του Δοχειαρίου, Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών 4 (1927), 285–311.

Σιγιλλιώδη και άλλα πατριαρχικά έγγραφα της εν Άθω ιεράς, βασιλικής, πατριαρχικής και σταυροπηγιακής μονής του Δοχειαρίου, Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών 5 (1928), 100–130.

Οι εν τη Αθωνιάδι σχολή διδάξαντες από του 1847–1916, Γρηγόριος ο Παλαμάς 2 (1918), 114–116.

Η σύγχρονος Αθωνιάς σχολή και οι εν αυτή διδάξαντες από του 1845–1916, Αθήνα 1930.

Εμφανίζεται στις συλλογές:Βιβλιογραφία
Προβολή λιγότερων