Βρανούσης, Λ.
Συγγραφέας: Βρανούσης, Λ.
Αναφορά: 

«Προλεγόμενα» στον πρώτο τόμο της πολύτομης έκδοσης της Ακαδημίας Αθηνών Τα χειρόγραφα των Μετεώρων. Κατάλογος Περιγραφικός των Χειρογράφων Κωδίκων των Αποκειμένων εις τας Μονάς των Μετεώρων, Εκδιδόμενος εκ των καταλοίπων του Νίκου Α. Βέη, τόμος Α΄, Αθήνα, 1967, 48*-49*.

Εμφανίζεται στις συλλογές:Βιβλιογραφία
Προβολή λιγότερων