Μανάφης, Κ.Α.
Συγγραφέας: Μανάφης, Κωνσταντίνος
Αναφορά: 

Σημείωμα περί των συμπληρωματικών καταλόγων των χειρογράφων της Ι.Μ. Διονυσίου, Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών 27 (1957).

Αἱ ἐν Κωνσταντινουπόλει βιβλιοθῆκαι αὐτοκρατορικαί καί πατριαρχικαί καί περί τῶν ἐν αὐταῖς χειρογράφων μέχρι τῆς ἁλώσεως (1453), Αθήνα, Τυπογραφείο αδελφών Ρόδη, 1972.

Εμφανίζεται στις συλλογές:Βιβλιογραφία
Προβολή λιγότερων