Όροι χρήσης


 1. Προοίμιο
 2. Ορισμοί
 3. Νόμιμη χρήση
 4. Πνευματική Ιδιοκτησία και άδειες χρήσης
 5. Πολιτική Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
 6. Πολιτική Όρων Δίκαιης Χρήσης
 7. Πολιτική γνωστοποίησης και αφαίρεσης λανθασμένα αναρτημένου περιεχομένου
 8. Αποποίηση ευθύνης
 9. Δικαιοδοσία, ισχύς και τροποποιήσεις
 10. Cookies
 11. Πολιτική ασφάλειας

1. Προοίμιο

Η χρήση του Ιστότοπου συμπεριλαμβανομένης της περιήγησης ιστού (web crawling), των υπηρεσιών λανθάνουσας μνήμης (caching) αυτού καθώς και οποιωνδήποτε άλλων λειτουργιών παρέχονται από τον Ιστότοπο, προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των εδώ περιγραφόμενων όρων χρήσης και συνιστά έμπρακτη αποδοχή τους. Οι χρήστες παρακαλούνται να ελέγχουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους εν λόγω όρους για τυχόν αλλαγές, καθώς η συνεχής χρήση του Ιστότοπου συνεπάγεται ότι αποδέχονται όλες τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις αυτών.

2. Ορισμοί

Ως φορέας ορίζεται το EKT (Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου).

Ως Ιστότοπος ορίζεται το https://www.aboutlibraries.gr, ήτοι ο ψηφιακός τόπος «Περί Βιβλιοθηκών».

Ως περιεχόμενο ορίζεται το σύνολο των δεδομένων, λογισμικού, βάσεων δεδομένων, μεταδεδομένων, καθώς και οποιουδήποτε άλλου έργου του πνεύματος που μπορεί να αποτελεί αντικείμενο του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας σύμφωνα με του Ν. 2121/1993, όπως ισχύει, ανεξάρτητα από το αν ο χρόνος προστασίας έχει εκλείψει ή η χρήση υπάγεται στις εξαιρέσεις του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας, του παρόντος Ιστότοπου.

Ως χρήση λογίζεται η με οποιονδήποτε τρόπο αξιοποίηση των δυνατοτήτων του Ιστότοπου.

Ως χρήστης ορίζεται ο επισκέπτης του Ιστότοπου.

3. Νόμιμη χρήση

Η χρήση του Ιστότοπου πρέπει να γίνεται αποκλειστικά και μόνο για νόμιμους σκοπούς, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος και με τρόπο που να μην περιορίζει ή παρεμποδίζει τη χρήση του από τρίτους. Ο χρήστης του Ιστότοπου πρέπει να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν τη δυσλειτουργία του και να επηρεάσουν αρνητικά ή να θέσουν σε κίνδυνο την πρόσβαση και τη χρήση του Ιστότοπου από τους χρήστες.

4. Πνευματική Ιδιοκτησία και άδειες χρήσης

Το περιεχόμενο του Ιστότοπου επί του οποίου ο Φορέας έχει τα απαραίτητα πνευματικά δικαιώματα ή άδειες χρήσης, εκτός εάν αναφέρεται ρητά κάτι διαφορετικό - ιδίως όταν πρόκειται για περιεχόμενο στο οποίο υφίστανται δικαιώματα τρίτων - διατίθεται μέσω του Ιστότοπου στους χρήστες, σύμφωνα με τις επιμέρους οριζόμενες άδειες.

Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά στο περιεχόμενο του Ιστότοπου, τα λήμματα αποτελούν πρωτότυπη επιστημονική εργασία της ομάδας ανάπτυξης του ψηφιακού χώρου «Περί Βιβλιοθηκών» και διατίθενται με τις επιμέρους οριζόμενες άδειες με τη σχετική επισήμανση.

Το εικαστικό υλικό που περιλαμβάνεται στην ενότητα «Φωτοθήκη» προέρχεται από την προσωπική συλλογή του Κ. Σπ. Στάικου και ο ίδιος είναι υπεύθυνος για την εκκαθάριση των σχετικών δικαιωμάτων, καθώς και κάτοχος αυτών που απαιτούνται για τη δημόσια προβολή και διάθεσή του, όπως και για τον ορισμό των επιμέρους αδειών.

Η ανάπτυξη του Ιστότοπου αποτελεί πρωτότυπη εργασία της ομάδας του Φορέα. Το λογισμικό του Ιστότοπου έχει αναπτυχθεί από το ΕΚΤ, το οποίο και διαθέτει τα εν λόγω δικαιώματα (Copyright 2021 EKT. All rights reserved).

Κάποια από τα προγράμματα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών που χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη και λειτουργία του Ιστότοπου είναι προγράμματα Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ) και δύναται να διατίθενται με άδειες που είναι σύμφωνες με τους ορισμούς του Free Software Foundation και της Open Source Initiative σχετικά με τις άδειες που είναι ανοικτές και ελεύθερες.

Το περιεχόμενο του Ιστότοπου μπορεί να διατίθεται είτε μέσω γραφικής διεπαφής που επιτρέπει στον τελικό χρήστη τη θέαση, επεξεργασία και μεταφόρτωση του περιεχομένου, είτε μέσα από Διαδικτυακές Υπηρεσίες (web services) και Ανοιχτές Προγραμματιστικές Διεπαφές (Open APIs) και στις οποίες άλλα πληροφοριακά συστήματα έχουν πρόσβαση σύμφωνα με τους παρόντες όρους χρήσης και μπορούν να μεταφορτώσουν δεδομένα ή μεταδεδομένα με τις άδειες που προσδιορίζονται από τις επιμέρους οριζόμενες σχετικές επισημάνσεις. Οποιοδήποτε άλλο έργο προστατεύεται από το δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας και διατίθεται με άδειες διαφορετικές από τις ανωτέρω προσδιορίζεται ρητά και συγκεκριμένα ως τέτοιο.

Πριν την οποιαδήποτε χρήση, πρέπει να ελέγχεται το είδος της επιλεγμένης άδειας από τον κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων.

Ο Φορέας καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να είναι σίγουρος ότι όλο το περιεχόμενο αυτού του Ιστότοπου είναι σαφές, ορθό, πλήρες, επικαιροποιημένο, επαρκές και διαθέσιμο, ωστόσο δεν εγγυάται ότι όλες αυτές οι ιδιότητες του περιεχομένου θα συντρέχουν αμετάβλητες. Ο Φορέας δεν δεσμεύεται για την έγκαιρη επικαιροποίηση και διόρθωση του περιεχομένου του Ιστότοπου.

5. Πολιτική Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Με πιθανή εξαίρεση σε τεχνολογίες όπως cookies ή/και την παρακολούθηση διευθύνσεων πρωτοκόλλου και άλλες παρόμοιες τεχνολογίες, όπως αυτά προκύπτουν από την επικοινωνία του προγράμματος πλοήγησης και περιήγησης (web browser) με τον εξυπηρετητή (server), ο Φορέας δεν συλλέγει και δεν επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα των χρηστών του Ιστότοπου.

Στην περίπτωση που ο χρήστης επιθυμεί να επικοινωνήσει με την ομάδα διαχείρισης του Ιστότοπου, συμπληρώνει τη σχετική φόρμα Επικοινωνίας. Τα στοιχεία που υποβάλλει στη συγκεκριμένη φόρμα δεν αποθηκεύονται, αλλά παραλαμβάνονται με ένα απλό μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας από την ομάδα διαχείρισης του Ιστότοπου, προκειμένου να απαντηθεί το ερώτημα που υποβλήθηκε στη φόρμα επικοινωνίας. Ο χρήστης μπορεί να ζητήσει να διαγραφεί το εν λόγω ηλεκτρονικό μήνυμα ή/και η αλληλογραφία του με την ομάδα διαχείρισης του Ιστότοπου αποστέλλοντας σχετικό αίτημα στη διεύθυνση aboutlibraries@ekt.gr.

Κατά τη χρήση του Ιστότοπου μπορεί να συγκεντρώνονται προσωπικά και μη προσωπικά στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών του, χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες, όπως cookies ή/και την παρακολούθηση διευθύνσεων πρωτοκόλλου και άλλες παρόμοιες τεχνολογίες, όπως αυτά προκύπτουν από την επικοινωνία του προγράμματος πλοήγησης και περιήγησης (web browser) με τον εξυπηρετητή (server). Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του, ούτε και οδηγούν στην ταυτοποίηση του υπολογιστή του με οποιοδήποτε πρόσωπο. Χρησιμοποιούνται για τη διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη όσον αφορά τη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων λειτουργιών ή/και σελίδων του Ιστότοπου για στατιστικούς λόγους και προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές οι οποίες είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς.

Τα μη προσωπικά στοιχεία μπορεί να περιλαμβάνουν επίσης τον τύπο του προγράμματος πλοήγησης και περιήγησης ιστού (web browser) που χρησιμοποιεί ο χρήστης, το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστημα, τον παροχέα διαδικτυακών υπηρεσιών (ISP) και λοιπές πληροφορίες τέτοιου είδους. Ο χρήστης του Ιστότοπου μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμά του για πλοήγηση και περιήγηση ιστού (web browser) κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση “cookies” σε συγκεκριμένες υπηρεσίες είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης “cookies” σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο χρήστης/επισκέπτης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων δεν επιθυμεί την χρήση “cookies” για την αναγνώρισή του ενδέχεται να έχει περιορισμένη πρόσβαση σε μερικές από τις υπηρεσίες, χρήσεις ή λειτουργίες που παρέχονται από τον παρόντα διαδικτυακό τόπο. Η συλλογή όλων των δεδομένων που εμπίπτουν στην κατηγορία των προσωπικών δεδομένων που λαμβάνει ο Φορέας μέσω του παρόντος Ιστότοπου, τα οποία είτε τα αποστέλλουν κατά περίπτωση οι χρήστες ή συγκεντρώνονται κατά την πλοήγηση – περιήγηση και χρήση του Ιστότοπου από τους χρήστες, πραγματοποιείται σύμφωνα με τους Ν. 4624/2019και Ν. 3471/2006 για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως ισχύουν.

6. Πολιτική Όρων Δίκαιης Χρήσης

Ο Φορέας στην προσπάθεια του να προωθήσει τη διαφάνεια, την ανοικτότητα, την ψηφιακοποίηση και να προασπίσει τα συμφέροντα του χρήστη, αναλαμβάνει να χρησιμοποιεί δίκαιους όρους. Οι παρόντες όροι μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση από το Φορέα. Οι χρήστες παρακαλούνται να ελέγχουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους εν λόγω όρους για τυχόν αλλαγές, καθώς η συνεχής χρήση του Ιστότοπου συνεπάγεται ότι αποδέχονται όλες τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις αυτών.

7. Πολιτική γνωστοποίησης και αφαίρεσης λανθασμένα αναρτημένου περιεχομένου

Εάν ένας δικαιούχος πνευματικών δικαιωμάτων εντοπίσει, στον Ιστότοπο λανθασμένα δημοσιευμένο υλικό, το οποίο α) δεν καλύπτεται από κάποιον περιορισμό ή άλλη εξαίρεση σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας και για τη χρήση του οποίου β) δεν έχει δοθεί η σχετική άδεια, ο ως άνω δικαιούχος παρακαλείται να επικοινωνήσει γραπτώς με τον Φορέα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση aboutlibraries@ekt.gr αναφέροντας τα ακόλουθα:

 1. Τα στοιχεία επικοινωνίας του
 2. Τα πλήρη βιβλιογραφικά δεδομένα ή, έαν αυτά δεν υπάρχουν, τα δεδομένα αναφοράς του υλικού,
 3. Το URL στο οποίο έχει εντοπιστεί το υλικό (π.χ. το URL της εγγραφής)
 4. Στοιχεία που επιβεβαιώνουν ότι είναι ο δικαιούχος και/ή υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναγράφεται ότι με ατομική του ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, όπως ισχύει, δηλώνει ότι είναι ο δικαιούχος της πνευματικής ιδιοκτησίας ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του. .

Με την παραλαβή της καταγγελίας εκκινείται η διαδικασία προειδοποίησης και απόσυρσης παράνομα δημοσιευμένου περιεχομένου, ως εξής:

 1. Ο Φορέας επιβεβαιώνει ότι έλαβε την καταγγελία μέσω email ή ταχυδρομείου και κάνει μια πρώτη εκτίμηση της εγκυρότητας και αξιοπιστίας της.
 2. Με την παραλαβή έγκυρης καταγγελίας, το υλικό αποσύρεται προσωρινά από τον Ιστότοπο μέχρι να βρεθεί συναινετική λύση.
 3. Ο καταγγέλλων και ο Φορέας ή οποιοδήποτε άλλο φυσικό/νομικό πρόσωπο κατέθεσε το υλικό απαιτείται να λύσουν κοινή συναινέσει και σε σύντομο χρονικό διάστημα το ζήτημα της καταγγελίας υιοθετώντας μια από τις κάτωθι λύσεις:
  1. Το υλικό επανα-δημοσιεύεται στην ίδια μορφή που είχε πριν.
  2. Το υλικό επανα-δημοσιεύεται έχοντας υποστεί αλλαγές.
  3. Το υλικό αποσύρεται μόνιμα από τον κατάλογο του Ιστότοπου. Για όσο καιρό ο Φορέας κρίνει ως αποδεκτή λύση του ζητήματος, το υλικό παραμένει μη διαθέσιμο μέσω του Ιστότοπου μέχρι την επίτευξη συμφωνίας επί του θέματος.

8. Αποποίηση ευθύνης

Ο Φορέας παρέχει το περιεχόμενο (π.χ. πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις, δεδομένα κλπ.) που διατίθενται μέσω του Ιστότοπου «ΟΠΩΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΧΕΙ». Σε καμία περίπτωση ο Φορέας δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής, αστικής ή ποινικής φύσης ούτε για οποιαδήποτε τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική) του χρήστη αυτού του Ιστότοπου.

O Ιστότοπος ενδέχεται να περιέχει παραπομπές (συνδέσμους) σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων με αποκλειστικό σκοπό την πληροφόρηση του χρήστη. Η παραπομπή σε συνδέσμους που ανήκουν σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων δεν αποτελεί υιοθέτηση των απόψεων και πράξεων τους ή αποδοχή του περιεχόμενου που αυτοί εκφράζουν, δημοσιεύουν ή αναρτούν. Οι τρίτοι – φορείς των διαδικτυακών τόπων υπεύθυνοι κατά τον νόμο – φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενο των ιστοσελίδων τους ή για οποιαδήποτε ζημία μπορεί να προκύψει από τη χρήση τους, όταν ο χρήστης του Ιστότοπου αποκτά πρόσβαση σε αυτές. Ο χρήστης αποδέχεται ότι με την επίσκεψη σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων, αποχωρεί από τον Ιστότοπο και υπόκειται στους όρους χρήσης αυτών. Ο Φορέας καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του δικτύου του, παρόλο που δεν εγγυάται ότι οι λειτουργίες των διακομιστών του (servers) θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλματα, απαλλαγμένες από ιούς, κακόβουλο λογισμικό ή άλλα παρόμοια στοιχεία.

Ο Φορέας δεν ευθύνεται, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, για οποιαδήποτε μορφή ζημίας υποστεί ο χρήστης των ιστοσελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του Ιστότοπου. Επίσης δεν εγγυάται ότι κάθε σχετιζόμενος με τον Ιστότοπο, διαδικτυακός τόπος ή οι διακομιστές και εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων κάθε σχετική υπηρεσία τίθεται στη διάθεση του χρήστη/επισκέπτη δεν περιέχουν «ιούς» ή άλλο κακόβουλο λογισμικό, όπως δεν εγγυάται την ορθότητα, την πληρότητα ή τη διαθεσιμότητα των περιεχομένων, ιστοσελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματα από τη χρήση τους.

Ο Φορέας μπορεί να επιφέρει αλλαγές στη μορφή (format) ή/και στο περιεχόμενο ή/και στις παρεχόμενες δυνατότητες αυτού του Ιστότοπου όποτε το κρίνει, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση παρά μόνο με τη σχετική σημείωση περί των ενεργειών αυτών στον Ιστότοπο. Θα θεωρείται ότι ο χρήστης έχει αποδεχθεί τέτοιες αλλαγές εάν χρησιμοποιεί τον Ιστότoπο μετά τις τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις του περιεχόμενου του. Ο Φορέας μπορεί να περιορίσει τη διαθεσιμότητα του Ιστότοπου προσωρινά ή μόνιμα (για οποιοδήποτε λόγο, όπως συνεπεία τεχνικής υποστήριξης, συντήρησης, αναβάθμισης περιεχομένου) και δεν εγγυάται ότι αυτός ο Ιστότοπος θα είναι διαθέσιμος στο χρήστη οποτεδήποτε.

9. Δικαιοδοσία, ισχύς και τροποποιήσεις

Οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης του παρόντος Ιστότοπου καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό και το κοινοτικό δίκαιο και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Τα ελληνικά δικαστήρια ορίζονται ως τα δικαστήρια επίλυσης όποιων διαφορών προκύπτουν από το παρόν. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων διαπιστωθεί ότι είναι αντίθετη με το ως άνω νομικό πλαίσιο ή καταστεί εκτός ισχύος, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης του παρόντος Ιστότοπου αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ του Φορέα και του χρήστη και δεσμεύει μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση αυτών των όρων χρήσης δεν λαμβάνεται υπόψη και δεν αποτελεί μέρος αυτής της συμφωνίας εάν δεν εκφράζεται εγγράφως και δεν ενσωματωθεί στους παρόντες όρους χρήσης. Εκτός εάν άλλως ορίζεται, με τη δημοσίευσή τους στον Ιστότοπο, οι παρόντες όροι χρήσης τίθενται άμεσα εν ισχύ στο σύνολό τους.

Ο Φορέας διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα να τροποποιεί, προσθέτει, μεταβάλλει το περιεχόμενο και τις λειτουργικότητες του Ιστότοπου, καθώς και τους όρους χρήσης αυτού, οποτεδήποτε κρίνει τούτο αναγκαίο.

10. Cookies

Τα cookies είναι αρχεία δεδομένων τα οποία μεταφέρονται από έναν διακομιστή web στον υπολογιστή του προσώπου που επισκέπτεται την Τοποθεσία, με σκοπό την τήρηση στατιστικών στοιχείων. Τα cookies αποτελούν ένα βιομηχανικό πρότυπο, χρησιμοποιούνται από τις περισσότερες τοποθεσίες web και διευκολύνουν την επαναλαμβανόμενη πρόσβαση των χρηστών σε μια συγκεκριμένη τοποθεσία web και τη χρήση της. Τα cookies δεν είναι επιβλαβή για το σύστημα του υπολογιστή ή για τα αρχεία και μόνο η τοποθεσία web από την οποία μεταφέρθηκε ένα συγκεκριμένο cookie στον υπολογιστή σας έχει τη δυνατότητα ανάγνωσης, τροποποίησης ή διαγραφής του. Αν δεν επιθυμείτε να γίνεται συλλογή πληροφοριών μέσω των cookies, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ρυθμίσεις που διαθέτουν τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης στο web, με τις οποίες μπορείτε να διαγράψετε τα ήδη υπάρχοντα cookies και να επιλέξετε είτε να απορρίπτονται αυτόματα τα μελλοντικά cookies είτε να αποφασίζετε για την απόρριψη ή την αποδοχή κάθε συγκεκριμένου cookie του Ιστότοπου στον υπολογιστή σας. Πρέπει, ωστόσο, να σημειωθεί ότι η απόρριψη των cookies ενδέχεται να έχει ως συνέπεια να γίνει πιο δύσκολη ή αδύνατη η χρήση ορισμένων τμημάτων του Ιστότοπου καθώς θα απαιτείται διαρκής σύνδεση. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη γενική χρήση των cookies, αλλά και των μεθόδων αποκλεισμού ή περιορισμού τους, θα βρείτε στις ιστοσελίδες http://cookiepedia.co.uk/all-about-cookies και http://www.allaboutcookies.org/.

11. Πολιτική ασφάλειας

Ο Φορέας καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την εύρυθμη λειτουργία των δικτυακών υποδομών του, παρόλο που δεν εγγυάται ότι η λειτουργία αυτού του Ιστοτόπου ή των διακομιστών (servers) του θα είναι ακώλυτη ή αλάνθαστη, αμόλυντη από ιούς (viruses) ή άλλα παρόμοια προβλήματα. Ο Φορέας λαμβάνει μέτρα προστασίας με σκοπό να αποτρέψει την απώλεια, κακή χρήση, ή τροποποίηση των δεδομένων του χρήστη που τελούν υπό τον έλεγχο του. Παρόλα αυτά, επειδή κανένα σύστημα προστασίας, σύστημα μετάδοσης ή σύστημα μετάπτωσης δεδομένων μέσω του διαδικτύου δεν μπορεί να παρέχει 100% ασφάλεια, και παρ’όλο που ο Φορέας κάνει κάθε δυνατή ενέργεια για την προστασία των δεδομένων αναφορικά με τη χρήση αυτού του Ιστοτόπου, δεν εγγυάται την ασφάλεια των διακομιστών (servers) του ή την ασφάλεια των υποδομών μέσω των οποίων μεταδίδονται δεδομένα από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή του υποκειμένου των δεδομένων προς τους διακομιστές (servers) του Φορέα, ή την ασφάλεια κάθε πληροφοριακού δεδομένου που λαμβάνει ο Φορέας ή οποιοσδήποτε τρίτος μέσω του παρόντος Ιστοτόπου ή μέσω διασύνδεσης με αυτόν.

Δεν επιτρέπεται να δημιουργηθεί πλαίσιο περιμετρικά των περιεχομένων (framing) αυτού του Ιστοτόπου ή/και αντανάκλαση (mirroring) αυτού του Ιστοτόπου χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια του Φορέα. Μπορείτε να δημιουργήσετε σύνδεσμο με το περιεχόμενο αυτού του Ιστοτόπου αλλά όχι να αναπαράγετε το περιεχόμενό του και υπό την προϋπόθεση ότι δεν δημιουργείτε πλαίσιο περιμετρικά των περιεχομένων (framing) αυτού του Ιστοτόπου, καθώς επίσης και ότι δε συσχετίζετε με τη δημιουργία του συνδέσμου το περιεχόμενο αυτού του Ιστοτόπου με οποιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσίες. Επιπλέον, προϋποτίθεται ότι ο Ιστότοπος στον οποίο αναφέρεται ο σύνδεσμος που έχετε δημιουργήσει με το περιεχόμενο του παρόντος Ιστοτόπου, δεν περιέχει στοιχεία που στοιχειοθετούν παραβίαση διανοητικής ιδιοκτησίας, στην οποία περιλαμβάνονται ενδεικτικά η πνευματική ιδιοκτησία, τα εμπορικά σήματα ή οι πατέντες, ούτε περιέχει στοιχεία που συνιστούν παράνομο, ζημιογόνο ή προσβλητικό περιεχόμενο. Ο Φορέας διατηρεί το δικαίωμα ν’ αξιώσει από εσάς να άρετε οποιονδήποτε σύνδεσμο μ’ αυτό τον Ιστότοπο.

Ο Φορέας συλλέγει, διατηρεί και επεξεργάζεται τα δεδομένα του ιστότοπου με τρόπο που διασφαλίζει την προστασία τους. Συγκεκριμένα, η επεξεργασία των προσωπικών και μη δεδομένων γίνεται αποκλειστικά και μόνο από εξουσιοδοτημένο και εντεταλμένο για αυτόν το σκοπό προσωπικό ή συνεργάτες ή από προμηθευτές του Φορέα που δεσμεύονται έναντι του Φορέα με τις ίδιες υποχρεώσεις προστασίας των προσωπικών και μη δεδομένων, ενώ λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλης μορφής αθέμιτη επεξεργασία.