Η Αικατερίνη της Αραγωνίας. Χαρακτικό, περ. 1700.
Ιστορικό πλαίσιο: Αναγέννηση
Δημιουργός: H. Holbein the Younger
R. White
Χρόνος δημιουργίας: περ. 1700
Τεχνική: Χαρακτικό
Μουσείο / Βιβλιοθήκη / Συλλογή: Wellcome Library
Λέξεις κλειδιά: Αικατερίνη της Αραγωνίας
Πηγή: https://wellcomecollection.org/
Διαδικτυακή διεύθυνση: https://wellcomecollection.org/works/csz3ezns
Άδεια χρήσης: Σήμα Δημόσιου Τομέα 1.0
Αναφέρεται από: Αικατερίνη της Αραγωνίας, βασίλισσα
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων