Ο Βαρλαάμ και ο Ιωάσαφ στον πλούσια μικρογραφημένο κώδικα 463 της Μονής Ιβήρων που αποδίδεται στον Ιωάννη Δαμασκηνό.
Ιστορικό πλαίσιο: Βυζαντινή Εποχήsemantics logo
Χρόνος δημιουργίας: 12ος-13ος αιώνας
Είδος: Μικρογραφία χειρογράφουsemantics logo
Μουσείο / Βιβλιοθήκη / Συλλογή: Βιβλιοθήκη Ιεράς Μονής Ιβήρων
Θέση πρωτοτύπου: Περγαμηνός κώδικας, Βαρλαάμ και Ιωάσαφ (κώδ. 463, φ. 59r).
Λέξεις κλειδιά: Μονή Ιβήρων
Άγιο Όρος
Βαρλαάμ, μοναχός
Ιωάσαφ
Ιωάννης Δαμασκηνός
Πηγή αναπαραγωγής εικόνας: Στυλ. Μ. Πελεκανίδης κ.α., «Οι θησαυροί του Αγίου Όρους, Εικονογραφημένα χειρόγραφα, παραστάσεις, επίτιτλα, αρχικά γράμματα», τόμος Β’, Αθήνα, Εκδοτική Αθηνών, 1975, σ. 71, εικ. 84.
Άδεια χρήσης: In Copyright (InC)
Δικαιώματα: Εκδοτική Αθηνών Α.Ε./ Ιερά Μονή Ιβήρων
Αναφέρεται από: Βιβλιοθήκη της Ιεράς Μονής Ιβήρων
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων