Μανουήλ Φιλής, «Περί των ζώων ιδιότητος».
Περιγραφή: Απεικονίσεις μυθικών ζώων (γρύπας και όναγρος) στο χειρόγραφο ποίημα «Περί ζώων ιδιότητος» του Μανουήλ Φιλή, που καλλιγράφησε ο Άγγελος Βεργίκιος. Οι μικρογραφίες κοσμούν το χειρόγραφο Ms. 3401 της Βιβλιοθήκης του αβαείου Σαιντ-Ζενεβιέβ, 1566 (Ms. 3401, φ. 3v και 31r).
Ιστορικό πλαίσιο: Αναγέννησηsemantics logo
Χρόνος δημιουργίας: 1566
Είδος: Μικρογραφία χειρογράφουsemantics logo
Μουσείο / Βιβλιοθήκη / Συλλογή: Bibliothèque Sainte-Geneviève (Βιβλιοθήκη του αβαείου Σαιντ-Ζενεβιέβ)
Θέση πρωτοτύπου: Ms. 3401, φ. 3v
Ms. 3401, φ. 31r
Λέξεις κλειδιά: Άγγελος Βεργίκιος
Μανουήλ Φιλής
Γρύπας
Όναγρος
Περί των ζώων ιδιότητος
Πηγή αναπαραγωγής εικόνας: Internet Archive
Διαδικτυακή διεύθυνση: https://archive.org/details/MS3401/page/n12/mode/thumb
Άδεια χρήσης: CC0 1.0 Παγκόσμια (CC0 1.0) Εκχώρηση ως Κοινό Κτήμα
Σχέση με εικαστικό υλικό: Μανουήλ Φιλής, «Περί των ζώων ιδιότητος».
Αναφέρεται από: Βεργίκιος, Άγγελος, καλλιγράφος
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων