Ο Federico da Montefeltro, δούκας του Urbino και μέγας βιβλιόφιλος, από την έκδοση: Cristoforo Landino, «Disputationum Camaldulensium», βιβλ. I-IV, 1475 (Urb. lat 508, Foglio di guardia).
Ιστορικό πλαίσιο: [EN] Renaissance[EL] Αναγέννηση
Πηγή: Wikimedia Commons
Διαδικτυακή διεύθυνση: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Federico_Montefeltro_and_Cristofo_Landino_15th_century.jpg
Λέξεις κλειδιά: Federico da Montefeltro
Αναφέρεται από: Βατικανή Βιβλιοθήκη
Άδεια χρήσης: Σήμα Δημόσιου Τομέα 1.0
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Αρχείο:v2.jpg
Μέγεθος:3.03 MB
Μορφότυπο:JPEG
Προβολή λιγότερων